Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Óvodai beíratás

Értesítés

Kezdés: 2023. 05. 02.

Óvodaköteles gyermekek felvételi kérelmének benyújtása a 2023/2024-es nevelési évre a Ravazdi Nyitnikék Óvoda és Bölcsődébe


Beiratkozás helye és időpontja: 9091 Ravazd, Országút utca 106.

2023. 05. 02. kedd 8.00-tól 12.00-óráig, és 2023. 05. 03. szerda 8.00-tól 16.00-óráig.

Tel: 06/20 321 49 90

E-maii:[email protected]

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, s óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. 
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló, óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján, szabálysértést követ el.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, illetve a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 


A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodába járási kötelezettség alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. .(A kérelmet a Járási Hivatalhoz kell beadni.) 


Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti a 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet 20.§ (2) bekezdése szerint szükséges eljárni. 


Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. 


A felvételi kérelemhez elsődlegesen szükséges dokumentumok: Gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártya, TAJ kártya. 


Továbbá értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beiratkozás idejében mérjük fel a bölcsődei ellátásra vonatkozó igényeket is.

A bölcsőde várhatóan, előreláthatólag 2023. szeptember 01-én nyit.

Ravazd, 2023. március 31.

Ravazd Község Önkormányzata 

 


-Borítóképünk illusztráció-